Klikk her for å bli med på møtet

Dagsorden med saksliste DIGITALT årsmøte
19.mai 2021 kl 18:00
 

Manglerud Star Allianse idrettslag (MSA)

Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (SMK)

 1.      Godkjenne de stemmeberettigede.
 2.      Velge dirigent(er).
 3.      Velge protokollfører(e).
 4.      Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5.      Godkjenne innkallingen.
 6.      Godkjenne saklisten.
 7.      Godkjenne forretningsorden.
 8.      Behandle idrettslagets årsberetning for Manglerud Star Allianse idrettslag.

8.2    Behandle (til orientering) Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg årsberetning.

 1.      Behandle idrettslagets for Manglerud Star Allianse idrettslag sitt regnskap,

styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

9.2    Behandling til orientering Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg regnskap.

 1.    Behandle forslag og saker.
 2.    Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 3.    Vedta idrettslaget for Manglerud Star Allianse idrettslag sitt budsjett.
 4.    Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 5.    Foreta følgende valg i Manglerud Star Allianse idrettslag:
 6. a) Styre med leder, nestleder, [antall, 4] styremedlem(mer) og [antall, 1]

varamedlem(mer).

 1. b) Kontrollutvalg med [antall, 2] medlemmer og [antall, 1]

varamedlem(mer).

 1. c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har

representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

 1. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 2. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer                 skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

14.2 Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (SMK).

På valg: Styremedlem + 2 vara

SMK styret skal bestå av Leder, 2 styremedlemmer + 2 varamedlemmer.

 1.    Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.]

Kontrollutvalgets beretning Allianseidrettslaget Manglerud Star v1.00

Alliansestyrets beretning 202014


Årsmøtet avholdes onsdag 19. mai. Som følge av koronapandemien må årsmøtet avholdes digitalt.

Mer om dette, tidspunkt, samt link til nett-møte kommer ved den endelige innkallingen senest 1 uke før møtet.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes til : [email protected] –  senest 5. mai (2 uker før årsmøte)

Fullstendig saksliste med nødvendige saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på: https://wp-mshockey.azurewebsites.net/hjem/https://www.mshockeyelite.no/ og https://msfotball.no/

Eventuelle spørsmål kan rettes til styreleder Jan Kristiansen, mobil 901 43 494 eller på mail [email protected]