Til medlemmene i Manglerud Star Bredde
Manglerud, 19 februar, 2024

Styret innkaller med dette til årsmøte i Manglerud Star Bredde.

Årsmøtet avholdes 20. mars 2024 klokka 18.00 i Brownroom inngang fotballhallen . Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 6. mars 2024 til [email protected] eller til daglig leder [email protected]

Alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene en uke -7 dager- før årsmøtet på vår hjemmeside og hos Daglig Leder i hallen.

Dagsorden for årsmøtet i Manglerud Star Bredde:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne sakslisten
Sak 4: Godkjenne forretningsorden
Sak 5: Velge møteleder
Sak 6: Velge referent
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning for 2023
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning, 2023
Sak 10: Behandle innkomne forslag
Sak 11: Vedta budsjett for 2024, fastsette medlemskontingent 2025
Sak 12: Foreta følgende valg:
12.1 Styreleder
12.2 Øvrige styremedlemmer
12.3 Valgkomite 2025
12.4 Kontrollkomite 2024
12.5 Fullmakt / Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Manglerud Star Bredde i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Manglerud Star Bredde. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Med vennlig hilsen
Styret v/ styreleder Per-Erik Ingjer