Årsmøte i Allianseidrettslaget

Dagsorden med saksliste årsmøte 24.juni 2020, Brown-room kl 18:00

Oppdatert: (16.6.2020)

Manglerud Star Allianse idrettslag (MSA)

Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (SMK)

 

1.          Godkjenne de stemmeberettigede.

2.          Velge dirigent(er).

3.          Velge protokollfører(e).

4.          Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5.          Godkjenne innkallingen.

6.          Godkjenne saklisten.

7.          Godkjenne forretningsorden.

8.          Behandle idrettslagets årsberetning.
8.1       Behandle for godkjenning Manglerud Star Allianse idrettslag årsberetning.

8.2       Behandle til orientering Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg årsberetning.

9.          Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning [og revisors beretning].

9.1        Behandle for godkjenning Manglerud Star Allianse idrettslag regnskap

9.2        Behandling til orientering Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg regnskap.

10.        Behandle forslag og saker.

10.1     Vedta ny pålagt Lovnorm (pr. 01.01.2020) for Manglerud Star Allianseidrettslag.

10.2     Forslag til endring av Lovnorm: " Styret utvides med medlemmer fra 3 personer til 4 personer". Begrunnelse: slik at alle parter rundt Manglerud Star har mulighet til å være representert med minimum ett styremedlem.

10.3     Forslag til endring av Lovnorm: "Styreleder, Nestleder velges for to år. Styreleder og velges i partallsårs. Nestleder velges i oddetallsår." Begrunnelse: Sikre kontinuitet i        Manglerud Star Allianseidrettslag.

            (Medlemmer og Varamedlemmer velges for ett år av gangen. Ingen endring) 

10.4      Utmerkelser.

11.        Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.

12.        Vedta idrettslagets budsjett for Manglerud Star Allianse idrettslag.

13.        Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14.        Foreta følgende valg.

14.1      Manglerud Star Allianseidrettslag (MSA)

a) Styre med leder, nestleder, [4] styremedlem(mer) og [1] varamedlem(mer).

b) Kontrollutvalg med [2] medlemmer og [1] varamedlem(mer).

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.

14.2     Stiftelsen Manglerud Kunstgressanlegg (SMK).

            På valg: Nytt styremedlem, 2 vara

            SMK styret skal bestå av Leder, 2 styremedlemmer + 2 varamedlemmer.

15.        Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

 

 

For Manglerud Star Allianseidrettslag

Hilsen

Erik Hansen

www.manglerudstar.noPrint artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS