Utbyggingen av hallen

Her følger vi utbyggingen av Manglerudhallen.


Status pr. 19/11-2003
 
Referat fra dagens møte med Øivind Johansen (ØJ) i Friluftsetaten.
 
Innstillingen fra ØJ ble godkjent i Etatens interne byggekomite 12/10-03.
 
Den eksterne anskaffelseskomiteen har ikke svart pr. pt., men ventes svar inn denne uken (forventes ingen problemer).
 
Etter at dette er mottatt sendes det skriv fra Etaten til de 6 som med i anbudet, om hvem som ble foretrukket.
Disse har 14 dagers klagefrist (blir sjelden gjort). Så blir kontrakten underskrevet.
 
Byggestart januar, 35 ukers byggeperiode, ferdigstillelse 1 september 2004.
 
Neste byggemøte Onsdag 17 desember kl. 08.30 i Etatens nye lokaler i Sommerrogt.
 
 
Status pr. 30/09-2003
1. Status
Revidert totalentreprise ble kunngjort i Aftenposten 26.03.2003 med tilbudsfrist 7.05.2003, som senere ble utsatt til 21.05.2003. 
 Forhandlingsmøter er avholdt med tilbyderne. Evalueringen ble påbegynt, men stilt i bero p.g.a. forhold i en annen tilbudssak, som ville ha betydning også for dette prosjektet.
Fem av tilbyderne har tatt forbehold mot enkelte av FRIs kontraktsbestemmelser. Noen forbehold er av en slik karakter at FRI er forpliktet til å avvise tilbudene. 
Situasjonen var nøyaktig den samme i prosjektet "Nye Trasophallen". En av de avviste tilbyderne klaget FRIs avgjørelse inn for KOFA (Klagenemda for offentlige anskaffelser). KOFAs avgjørelse forelå 8.09.2003, og det konkluderes med :
"Det er ikke grunnlag for å konstatere at Oslo kommune, Friluftsetaten, har brutt regelverket for offentlige anskaffelser ved å avvise Ole K. Karlsen AS fra konkurransen om totalentreprisen om oppgradering og oppføring av ny idrettshall på Oppsal i Oslo."
Med bakgrunn i denne avgjørelsen var det grunnlag for å ta prosjektet "Manglerudhallen" fram igjen.
Tilbyderne, som har tatt tilsvarende forbehold, vil nå få beskjed om KOFAs avgjørelse og spørsmål om de vil trekke forbeholdet. I motsatt fall vil tilbudet bli forkastet.

Etterskrift :
P.g.a. spesielle omstendigheter har brevene til tilbyderne dessverre ikke blitt sendt. Situasjonen er imidlertid nå avklart, og brevene vil bli skrevet og sendt en av de første dagene.
ØJ har, som avtalt, utarbeidet en revidert framdriftsplan. Denne viser byggestart 1.12.2003 med total ferdigstilling 1.09.2004. Dette forutsetter ni måneders byggetid, som muligens er noe optimistisk. Nøyaktig ferdigstillingsdato for de to etappene vil først bli avklart under kontraktsforhandlingene med den valgte entreprenøren ! Det er derfor usikkerhet knyttet til tidsangivelsene.
ØJ har "rammen" til en innstilling "Valg av leverandør" til etatens interne byggekomite klar. Evalueringen i.f.t. de oppgitte kriteriene kan ikke sluttføres før svar fra tilbyderne m.h.t. de nevnte forbehold foreligger, og konklusjonen er derfor selvfølgelig heller ikke klar. ØJ håper at denne innstillingen kan behandles av etatens byggekomite i uke 44-2003. Det er usikkerhet knyttet til dette tidspunktet.
Neste møte er 15 Oktober kl 08.30 hos Friluftsetaten

ØJ er Øyvind Johansen prosjektleder i Friluftsetaten
Status pr. 06/04-2003
Oppdatert framdrift Manglerud ishall.

Behandling i anskaffelseskomiteen uke 12
Kunngjøring av totalentreprisen uke 13
Tilbudsfrist uke 19 (07.05.2003)
Avklaringsmøte/evaluering/innstilling uke 21
Behandling i etatens interne byggekomite uke 22
Behandling i Anskaffelseskomiteen uke 22
Bestilling/kontrakt uke 23
"Igangsettingssøknad" leveres PBE uke 27
"Igangsettingstillatelse"/byggestart uke 36 (01.09.03)


Status pr. 20/12-2001
Byrådet vedtok medio desember 2001 instillingen om utbygging av Manglerudhallen i 2002.

Multiconsult hadde på forhånd beregnet at den nødvendige utbyggingen av Manglerudhallen vil koste 28-29 millioner kroner. For regnskapsåret 2002 har Byrådet bevilget 20 millioner kroner til rehabilitering og utbygging. Det er også vedtatt bevilgninger på 2003-budsjettet slik at arbeidene skal kunne fullføres på en tilfredsstillende måte.

De foreløpige byggeplanene går ut på oppstart i mars 2002. Målsetningen er at råbygg med tekniske fasiliteter, tribuner og presseområde skal stå ferdig til seriestart høsten 2002.
Deretter vil garderober, publikumsfasiliteter, kontorer, lager etc. ferdigstilles gradvis utover høsten og vinteren.

Vi vil komme med mer info. etterhvert som prosjektet skrider fram.Print artikkel Skriv ut artikkelen
Manglerud Star ishockey
Plogvn. 22
0681 Oslo
Postboks 177 Manglerud
0612 Oslo
Kontaktinformasjon
Tlf: Bredde/Ishall 906 03 672
Tlf: Elite 97 09 14 06
post.bredde@mshockey.no
post.elite@mshockey.no

www.mshockey.no
Manglerud Star Bredde
Org.Nr.: 979 622 015
Konto nr.: 1602 52 47047
Manglerud Star Elite
Org.Nr.: 998 618 967
Konto nr.: 1503.29.31623

Nettløsning er levert av Kréatif AS